Hírek és események

  •  

Projekt leírása

A többfunkciós közösségi helyiségek kiváltásra kerülhetnek a korszerűsítés eredményeként. Önálló társalgók, imaterem, látogatók fogadására szolgáló helyiség és tornaszoba áll a jövőben a lakók és a látogatók rendelkezésére a választási szabadság biztosítása érdekében. A közösségi helyiségek így egyéni és csoportos használatra bármikor hozzáférhetőek a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Jelen pályázat lehetőséget ad egy jól működő általános tárgyi feltételrendszer kialakítására, mely alkalmazkodik az igénybevevők egyéni és speciális egészségi állapotához, egészségük megőrzéséhez, mentális gondozásukhoz és a megnövekedett egyéni ápolási és gondozási igényeikhez. A korszerűsítés eredményeként felújításra kerül a víz – és szennyvízhálózat. Ezáltal az elavult, elvízkövesedett vezetékek cseréje megoldódik, az épület működtetése költséghatékonyabbá válik, a villamos hálózat korszerűsítése is megvalósul. Jelenlegi állapot szerint csak a folyosókon, vizesblokkokban és néhány lakószobában van nővérhívó, a korszerűsítés eredményeként valamennyi lakószoba és hozzá kapcsolódó vizesblokk rendelkezik majd a veszélyhelyzet megelőzését szolgáló vészhívó készülékkel Mozgásukban korlátozottak és érzékszervi fogyatékossággal élők számára biztosítani kell az akadálymentes környezetet. Az életminőség javítása érdekében nagyon fontos a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A parkok, a szabadban lévő közösségi terek, mozgásfejlesztő eszközök és tornaszoba hozzájárulnak a fizikai erőnlét megtartásához. Az idős ember alkalmazkodóképessége csökken. A hosszú évekig egyedül élő idős személy az intézményi elhelyezést követően nagyobb ágyszámú szobában nehezen tud alkalmazkodni. A legfelkészültebb szakembereknek is komoly kihívás a közös lakótérben együtt élő személyek konfliktusának kezelése, ami az eltérő érdeklődési körből, fizikai és mentális állapotból, szokásokból, személyiségjegyekből adódik. A komfortosság növelése érdekében az ellátotti csoport igényeit, elvárásait, alapvető emberi jogait, csökkent alkalmazkodóképességét figyelembe véve a három és négyágyas lakószobák helyett zömében kétágyas lakószobák kialakítására kerül sor . Szintenkénti vizesblokk helyett a jövőben a lakószobákhoz kapcsolódó fürdőszoba és WC áll a lakók rendelkezésére, ami az igénybevevők életminőségének javítását szolgálja, és az ellátási feltételeket javítja. Ez még inkább hozzájárulna a méltósággal eltöltött, megélt időskorhoz. Személyes életterük bővül azáltal, hogy az épületegyüttesben akadálymentesen közlekedhetnek, szabad mozgástér biztosított a számukra, és biztonságérzetük is nő. Egészségi állapotuk megőrzése, javítása válik lehetővé azáltal, hogy akadálytalanul kijutnak a közösségi helyiségekbe, ezáltal nem izolálódnak, nem magányosodnak el, hangulatuk, mentális állapotuk javulhat. Fő cél, hogy az idős személyek számára olyan életkörülményeket, feltételeket teremtsünk az intézményben, amelyek megfelelnek az ellátottak egyéni egészségi és mentális állapotának, készségeiknek és képességeiknek, valamint egyéni szükségleteiknek, ezáltal az életminőségük szintje nem csökken a korábbi környezetükhöz, életterükhöz viszonyítva. Az Egyesített Szociális Intézmény Időskorúak otthona ellátási területén jellemző kedvezőtlen demográfiai, gazdasági és társadalmi folyamatok következtében a szociális ellátórendszerre, így az ápolást-gondozást nyújtó intézményekre is egyre nagyobb teher hárul. Jelenleg és a jövőben is nagy valószínűséggel magas lesz azoknak a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező időseknek a száma, akiknek az ellátása természetes támasz hiányában csak bentlakásos intézményi keretek között biztosítható. A korszerűsítés célja az idős ellátottak számára olyan optimális életkörülmények és feltételek megteremtése az intézményben, ami teljes mértékben megfelel az egészségi és mentális állapotuknak, speciális szükségleteiknek, képességeiknek és készségeiknek. Az idős ember alkalmazkodóképessége csökkent, ezért a saját megszokott lakókörnyezetükből az intézménybe beköltöző ellátottak számára szakmailag a kisebb ágyszámú lakószobákban történő elhelyezés indokolt. A közös lakótérben együtt élők között az eltérő személyiségjegyekből, érdeklődési körből, szokásokból, fizikai és mentális állapotból eredően konfliktusok alakulnak ki. Ennek elkerülése illetve csökkentése, a nyugodt, kiegyensúlyozott és békés időskor megélése érdekében a jelenlegi három és négyágyas lakószobák helyett kétágyas lakószobákban kerülnek elhelyezésre a csökkent alkalmazkodóképességű idősek. Az intézmény 2012. december 31-ig ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A működési engedély a tárgyi feltételek vonatkozásában előírást tartalmaz, a szintek közötti akadálymentesítést 2012. december 31-ig biztosítani kell. Az fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a további működési engedély elnyerésén túlmenően az ellátásban részesülők életminőségének a javítását szolgálja. Azáltal, hogy az épületegyüttesben akadálymentesen közlekedhetnek személyes életterük és szabad mozgásterük bővül, biztonságérzetük pedig nő. Az intézményi ellátásra szolgáló idősek otthona épületének teljes felújítására 1985-ben került sor. A folyamatos karbantartások mellett sem tudtuk az évek során elavult víz- és szennyvízhálózat, valamint villamoshálózat korszerűsítését megoldani, ami a szolgáltatás költséghatékony működtetéséhez szükséges. A minőségi szakmai munka előfeltétele a megfelelő tárgyi feltételek megléte. Szakmapolitikai elvárás az idősek otthonában az otthonos, kényelmes és biztonságos lakókörnyezet megteremtése. A lakók komfortérzetét javítja a lakószobákhoz kapcsolódó akadálymentes vizesblokk. A korszerűsítés eredményeként a mozgásukban már nagymértékben korlátozott, lelassult ellátottainknak így a jövőben nem kell nagy távolságot megtenni a folyosó távolabbi részén lévő, közös használatú vizesblokkig. Ezáltal a gyakran előforduló sorban állás is megszűnik a WC-knél, amit a lakóink eddig kifogásoltak. A korszerűsítés célja, tartalma A bentlakásos intézményi szolgáltatás csak akkor nyújt megfelelő színvonalú ellátást, ha a speciális igényekkel rendelkező idős személyek számára is garantálja a biztonságos, otthonos és kényelmes környezetet. Az életminőség javításához nagymértékben hozzájárul az akadálymentes környezet biztosítása, a környezeti feltételek hozzáigazítása az igénybevevők szükségleteihez. A bentlakásos idősellátás egyik kiemelt problémája a megnövekedett gondozási szükséglet kielégítése. A legalább négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező időseket a multimorbitás jellemzi, betegségeik jellemzően krónikusak, sok esetben súlyosak. A szociális ellátás területén az ember méltóságának, intimitásának megőrzéséhez az átlagosnál is fokozottabb védelemre van szükség, mivel az idős személy állapotánál fogva érzékenyebb és kiszolgáltatottabb. Az intézmény dolgozói számára létesítendő helyiségekkel kapcsolatos elképzelések, elvárások Az ápolást-gondozást végző szakemberek számára legyen gondozói helyiség/ nővérszoba/ gondozási egységenként Biztosítani kell számukra a megfelelő méretű öltöző helyiséget, vizesblokkot, valamint teakonyhát. A készített tervdokumentáció alapján a személyzeti öltöző és zuhanyzó a földszinten nyerne elhelyezést. A dolgozók munkaruhába öltözve vennék fel a munkát saját részlegükön.


Copyright © Sátoraljaújhely Város Önkormányzata